Generalforsamling 2020

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.30

Sted (afhængig af tilmelding)

1.  Valg af dirigent. 

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer.

4.  Rettidigt indkomne forslag.

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Mikkel Kastrup, Claus Larsen og Morten Hansen

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år)
(Suppleanter for 1 år)

7.  Valg af 2 revisorer

       (Revisorer vælges for 1 år)

8.    Evt.

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslagstavlen