Lokalplan for Sol & Vind

10.1.B1 Teglageren, Solbakken m.fl.

Mål
Området ved Teglageren og Solbakken er et stort set udbygget boligområde. Det er målet at fastholde dels de grønne strukturer i området i form af grønne kiler og opholdsarealer, og dels de fantastiske langstrakte kig mod vest over fjordlandskabet og mod øst over det åbne land. Begge dele er med til at gøre området til et åbent og attraktivt boligområde.  

Solhøj fra syd
Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse – åben/lav bebyggelse, og tæt-lav bebyggelse i form af række- og dobbelthuse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv – samt ikke mindst at berørte parter høres.

 
Arkitektur – Byrum og landskab
Udsigtskilerne er særligt markante på de vestvendte skråninger, hvor de tilfører nogle markante kvaliteter til området.  

Grøn kile ved Solhøj
Trafik – Veje og stier
De to øst-vestgående stiforbindelser – Solstien og Teglstien – samt stien langs Grydstedvej er vigtige i forhold til at sikre sammenhæng i det overordnede stinet i byen.  
23-11-2009

 

Link til de forskellige lokalplaner for Sol & Vind:

Lokalplan L10

Lokalplan L3

Lokalplan L13

Lokalplan B9