Vedtægter

 V E D T Æ G T E R

for

Grundejerforeningen SOL OG VIND 

 

§1

Foreningens navn er “SOL OG VIND”.

 

§2

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens værneting.

 

§3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stiftelsen sker til opfyldelse af deklaration lyst 1. februar 1980 på de omfattede ejendomme.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg og den fremtidige vedligeholdelse af disse påhviler foreningen.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§4

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parcellerne Solbakken nr. 7B, 7C, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 63, 65, 67A,67B, 69A, 69B, 71A, 71B, 73A, 73B, Grydstedvej nr. 30A, 30B, 36A, 36B, 42A, 42B, samt andelshaverne i Solbakken nr. 55A, 55B, 57A, 57B, 59A, 59B, 61A, 61B og andelshaverne i Grydstedvej nr. 32A, 32B, 34A, 34B, 38A, 38B, 40A og 40B.

Såfremt der står tinglyst flere ejere på de enkelte parceller, betragtes disse ejere i det efterfølgende som eet medlem.

Grundejerforeningen er forpligtet til at danne een grundejerforening med Grundejerforeningen Solbakken og parcellerne på udstykningen Teglageren.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende, stemmeberettigede medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§5

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han/hun fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens nr. og matr. nr.

§6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver parcel han/hun ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge for det pågældende kalenderår senest den 1. april. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til ¼ af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes: 1) Valgbarhed. 2) Stemmeret. 3) Retten til at deltage i denne generalforsamling.

Generalforsamlingen:

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i Nibe. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse ved almindeligt brev indeholdende den respektive dagsorden.

Sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorerne.
  4. Rettidigt indkomne sager.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal der afholdes generalforsamling inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel han/hun ejer, dog har intet medlem over 3 stemmer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog §§ 4 og 11.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§11

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmerne og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor trediemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer af foreningen.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmerne eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelsen af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen:

 

§12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, med 2 medlemmer på valg i ulige år og 3 medlemmer i lige år etc. Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen og suppleanten indtræder da i stedet.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen ansætter og bestemmer aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg samt eventuelt vedrørende administrationen.

Der afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§14

Foreningen tegnes overfor trediemand af formand og kasserer i forening.

Revisorer og regnskab:

 

§15

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§16

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiffelse og indtil 31.12.1988.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15/1 og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§17

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren eller andet anvist sted. Midlerne indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000,- kr.

§18

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede – Aalborg Kommune – i henhold til deklaration lyst den 1.2.1980.

Særlige bestemmelser:

§19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes orientering ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§20

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§21

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling den 17. november 1987.

Ovenstående vedtægter er ændret – som følge af Kommunalreformen – på generalforsamlingen den 26. februar 2007.