Referat 2018

Generalforsamling Sol & Vind 2018

 

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind” 2018

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum)

 

Fremmødte:    Thorben Søndergaard – Formand (Solbakken 91)

Mikkel Kastrup – Næstformand (Solbakken 93)

Morten Hansen – Kasserer (Solbakken 7C)

Gert Larsen Nielsen – Sekretær (Solbakken 37)

Claus Hartmann Larsen – Bestyrelsesmedlem (Solbakken 63)

5 medlemmer

 

1.  Valg af dirigent.

·        Mikkel Kastrup (Næstformand) blev valgt til dirigent.

·        Det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

 

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden

·        Arbejdsdag – Der blev afholdt fælles arbejdsdag i grundejerforeningen Sol & Vind d. 6/5-2017, hvor ca. 15 var mødt op for at give en hånd med forskønnelsen af vores fællesområder. På dagen blev indsamlet affald på fællesarealerne samt de offentlige arealer, ligesom der blev beskåret kanter langs størstedelen af Solbakkens gennemgående del, der overtid var vokset ud over kantstenene. Dagen blev sluttet at med øl, vand og pølser.

·        Legepladsfornyelse – Der er i 2017 fortaget flere forbedringer på legepladsen. Blandt andet er der opsat et nyt gyngestativ og det gamle der var lavet, af gamle telefonpæle, er blevet fjernet. Dette grundet at der var begyndende råd i de gamle telefonpæle, samt at gyngestativet var lavet af giftigt materiale og ”hjemmelavet” hvorfor det ikke kunne godkendes i et legepladstilsyn. Ligeledes at der lavet adskillelse mellem græsarealer og faldsand ved hjælp af belægningssten, som er bagstøbte for at besværliggøre at græsset kan vokse ind i faldsandsområdet. Ydermere har der været gennemført tilsyn på legepladsen af en certificeret legepladsinspektør. I denne forbindelse blev der konstateret begyndende råd i vores eksisterende legetårn (Ca. 10 år gammelt). Som resultat af dette er der udført reparationer/udskiftninger af leverandøren (Indu) på legetårnet, hvorefter legepladsen kunne godkendes.

·        Beskæring – Der er udført beskæring af buske og træer på grundejerforeningens arealer.

·        Gadefest – Traditionen tro blev grundejerforeningens årlige gadefest afholdt. Denne blev afholdt med stor succes d. 4. november, som en tidlig julefrokost i Nibe Hallens lokaler med ca. 30 deltagende grundejere.

 

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer

·        Aflæggelse af regnskabet ved kasserer Morten Hansen.

·        De primære afvigelser til budgettet er opsummeret i nedenstående:

Konto 2: Vedligehold af græsslåmaskine m.m. – Den negative budgetafvigelse på kr. 6.656,23 opstår som et resultat af at græsslåmaskinen/havetraktoren har fået gennemført stort service med udskiftning af remme og lejer m.v.

Konto 8: Snerydning: Det har ikke været rekvireret snerydning i budgetåret, da der ikke er faldet ekstraordinære snemængder der har nødvendiggjort dette. Derved opstår der en positiv afvigelse på kr. 5.000,- for denne konto.

Konto 9: Reparation af legeredskaber – Den negative budgetafvigelse på kr. 31.000,- opstår som et resultat af de tidligere nævnte reparationer og udskiftninger, herunder udskiftning af gyngestativ, som var påkrævet for at legepladsen kunne opnå godkendelse.

Konto 32: Kontingenter – Den negative afvigelse på kr. 1.100,- skyldes manglende indbetaling fra grundejeren i nr. 59A, der er forsøgt inddrevet gennem længere tid af bestyrelsen. Ejeren er nu desværre gået bort, hvorfor udeståendet skal inddrives fra boet og dettes advokat. Bestyrelsen er i korrespondance med advokaten (Advodan i Aalborg).

·        Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

·        Regnskabet for 2017 findes vedlagt.

 

4.  Rettidigt indkomne forslag

·        Langsigtet investeringsbudget – Bestyrelsen har til forslag at der udarbejdes et mere langsigtet investeringsbudget for grundejerforeningen Sol & Vind. Dette for at sikre at der finansielt overskud til kommende større investeringer. Vi har en ret ny og velfungerende græsslåmaskine/havetraktor, men på et tidspunkt ud i fremtiden skal den skiftes og derfor kunne det være fornuftigt at ”øremærke” en mindre sum penge til dette hvert år, frem for at skulle have en stor udskrivning ét enkelt år. Det samme gælder for træerne i vores fællesarealer, legepladserne osv.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent

·        Budgettet blev fremlagt af kasserer Morten Hansen.

·        Overordnet set er budgettet for 2018 reduceret og uden større investeringer som resultat af de øgede omkostninger i 2017. Punktet ”Snerydning” udgår af budgettet da der ikke har været behov for dette, ud over en enkelt gang for flere år siden. Dette vil blive taget som en ekstraordinær udgift fremadrettet, skulle det mod forventning blive nødvendigt.

·        Vi har fået ny ”havemand” i foreningen, hvorfor Allan (Solbakken 41) overtaget græsslåningen efter Kjeld, samt græstrimningen fra anlægsgartner Kirsten, på foreningens område.

·        Beløbet til fællesarrangementet er nedsat fra kr. 10.000,- til kr. 2.500,- og afholdes i 2018 som et udendørsarrangement på vores fællesarealer for både børn og voksne. Bestyrelsen håber at der er endnu flere der ønsker at deltage i et sådant mere uformelt arrangement med grill og social hygge.

·        Det blev vedtaget at kontingentet pr. år hæves fra kr. 1.100,- til kr. 1.200,- for 2018.

Indbetalingen udsendes senest 1. maj 2018. Ved for sen indbetaling af kontingent opkræves der administrationsgebyr i henhold til foreningens vedtægter (Vedtægternes §6 – www.sologvind-nibe.dk/vedtaegter/).
·        Budgettet for 2018 blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

·        Budget for 2018 findes vedlagt.

 

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

·        På valg til bestyrelsen var Mikkel Kastrup (Næstformand), Morten Gunner Hansen (Kasserer) og Claus Larsen (Bestyrelsesmedlem). Alle tre tilbød at genopstille og blev genvalgt for de næste 2 år.

·        Ligeledes valgtes 2 suppleanter, hvor Nikolai Bak Grishauge (Solbakken 58) blev valgt til 1. suppleant og Claus Waag Christensen (Solbakken 67A) som 2. Suppleant for det næste år.

 

NOTE: I henhold til vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år af gangen.

 

7.  Valg af 2 revisorer

Grundejerforeningens nuværende revisorer Bente Christophersen (Solbakken Nr.51) og Mette Frederiksen (Solbakken Nr.49) genopstillede begge og blev genvalgt.

 

NOTE: I henhold til vedtægterne vælges revisorer for 1 år af gangen.

 

8.    Evt.

·        Tilbud på legetårn i aluminium – På trods af at der er fortaget udskiftninger/reparationer på legetårnet i 2017, vil der inden for nærmeste fremtid skulle ske en udskiftning af tårnet. Dette grundet at den imprægnering der var tilgængelig (Giftfri som kan godkendes til offentligt tilgængelige legeredskaber) da tårnet blev etableret for ca. 10 år siden, langtfra er så god som den er i dag, hvilket har resulteret i rådangreb. Derfor skal det forventes at der senest i 2019 skal etableres et nyt legetårn, da det eksisterende ikke vil kunne godkendes.

I denne forbindelse er der indhentet tilbud på nyt legetårn i aluminium, hvor de rustfaste ståldele på det eksisterende tårn genanvendes (Rutsjebane, brandmandsstang osv.).

Der er afgivet 2 forskellige priser. Én på en engangsbetaling ved udskiftningen, samt én hvor der betales på månedsbasis i 84 måneder, hvor der er indeholdt omkostninger til årligt eftersyn af legepladsen samt eventuel udskiftning af sliddele. Efter de 7 års løbetid tilhører tårnet ejerforeningen Sol & vind.

 

Engangspris for levering og montering                                                      kr. 173.000,- inkl. moms

”Leasingløsning” pr. md.                                                                               Kr. 2.062,50 inkl. Moms

 

Ved at anvende ”leasingløsningen” fortages årlige eftersyn og udskift af sliddele uden beregning fra leverandørens side. Der er ikke yderligere omkostninger i form af renter eller gebyrer ved denne løsning. Bestyrelsen udarbejder endeligt oplæg for udskiftning af legetårnet.

 

·        Træer i foreningens arealer – Der er kommet flere henvendelser fra grundejere der generes af skygge på terrassen fra vores træer i fællesarealerne. Er du/I generet at et sådant træ, bedes i rette henvendelse til formand Thorben Søndergaard inden udgangen af april måned, hvorefter bestyrelsen vil vurdere hvorvidt de enkelte træer skal fjernes eller eventuelt beskæres. Der henvises til at det ikke er tilladt, selv at beskære sådanne træer der befinder sig i fællesarealerne.

 

·        Opmagasinering på fællesarealer – Det er konstateret at der enkelte steder opmagasineres materiel på foreningens arealer. Der henvises til at det ikke er tilladt at henstille trailere, både, campingvogne m.v. på foreningens arealer, men at disse skal opmagasineres på egen privat grund. Opmærksomheden henledes udelukkende på længerevarende henstilling af sådant materiel og ikke kortvarig brug. Generelt henvises der til at vise hensyn til naboer, havemand og andre der færdes på vores arealer.

 

Link til regnskab 2017 og budget 2018 HER