Referat 2015

Generalforsamling Sol & Vind 2015

 

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind” 2015

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum)

 

Fremmødte:    Thorben Søndergaard – Formand (Solbakken 91)

                             Mikkel Kastrup – Næstformand (Solbakken 93)

Morten Hansen – Kasserer (Solbakken 7C)

3 medlemmer

 

 1. Valg af dirigent. 
 • Mikkel Kastrup (Næstformand) blev valgt til dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formanden
 • Der blev afholdt arbejdsdag d 26/4-2014 hvor der ved brug af en lejet lift blevet stynet træer og samlet affald i fællesarealerne. Der afholdes ikke arbejdsdag i 2015, da der allerede er samlet affald på fællesarealerne og der er ingen træer eller buske der skal beskæres i år.
 • Traditionen tro blev der afholdt grundejerforeningens årlige gadefest. Denne blev afholdt med stor succes d. 8. november, som en tidlig julefrokost i Nibe Hallens lokaler med 34 deltagende grundejere. Der forventes at der igen i år bliver afholdt gadefest i november i hallens lokaler. Bestyrelsen håber på et endnu større fremmøde i 2015 og opfordrer derfor til at spørge naboen om ikke de har lyst at deltage.
 • Der er blevet indkøbt nye bordebænkesæt til legepladsen og i “hullet” hvor der er etableret belægningssten som underlag. Herudover er de eksisterende bordebænkesæt blevet renoveret med nyt træværk og efterfølgende malet af maler. Grundet manglende tilmeldinger til arbejdsdagen, besluttede bestyrelsen at købe dette arbejde hos håndværkere.
 • Legetårnet er blevet algebehandlet og efterfølgende malet af maler. Grundet manglende tilmeldinger til arbejdsdagen, besluttede bestyrelsen at købe dette arbejde hos håndværkere.
 • Det er besluttet at der indkøbes en ny græstrimmer for at højne finishen af græsslåningen ved skilte, kanter og træer på fællesarealerne. Ligeledes monteres et beslag/holder på græsslåmaskinen således trimmeren kan sidde derpå og den derved er tilgængelig til trimning i forbindelse med græsslåningen.

 

 1. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 • Aflæggelse af regnskabet ved Morten Hansen (Kasserer). Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Rettidigt indkomne forslag
 • Der er ikke modtaget indkomne forslag.

 

 1. Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent
 • Budgettet blev fremlagt og efterfølgende godkendt.
 • Kontingentet pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2015.
 • Indbetalingen udsendes senest 1. maj 2015 med seneste indbetaling d. 20. maj 2015. Bemærk venligst at der på generalforsamlingen 2014 blev besluttet følgende: Da der historisk set desværre ofte sker for sen indbetaling, og at der fra bestyrelsens side bruges en del ressourcer på både telefonisk og persoling henvendelse for at inddrive de sidste kontingentpenge er det besluttet at der pålægges et rykkergebyr på kr. 50,- ved overskridelse af betalingsfristen.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • På valg til bestyrelsen var Thorben Søndergaard (Formand) og Gert Nielsen (Sekretær). Begge genopstillede og blev genvalgt for de næste 2 år.
 • Ligeledes skulle der vælges 2 suppleanter, hvor Ole Kalstrup (Solbakken 81) blev valgt til 1. suppleant og Hans Jørn Jensen (Solbakken 85) som 2. Suppleant for det næste år.

     

NOTE: I henhold til vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år af gangen.

 

 1. Valg af 2 revisorer

Grundejerforeningens nuværende revisorer Bente Christophersen (Solbakken Nr.51) og Mette Frederiksen (Solbakken Nr.49) genopstillede begge og blev genvalgt.

 

NOTE: I henhold til vedtægterne vælges revisorer vælges for 1 år af gangen

 

 1.    Evt.
 • Ud for Solbakken 75 er der forsøgt optrukket en markeringspæl ved vejchikane/vejbump, hvilket har resulteret at den nu er unormalt høj. Thorben Søndergaard (Formand) tager fat i teknisk forvaltning med henblik på at få dem til at reetablere denne.